Năng lực thi công

3N đầu tư đủ các máy móc thiết bị và các phương tiện kỹ thuật, thi công phù hợp với các giải pháp thi công hiệu quả cho công trình.

04 CPB

500 Bộ khung giàn giáo H+P