Hệ thống quản lý

3N ứng dụng giải pháp quản lý hệ thống trong công tác quản lý dự án, thiết kế, dự thầu, quản lý thi công và giám sát chất lượng, mang lại những giá trị tối ưu cho công trình:

  • Quy trình quản lý dự án
  • Quy trình quản lý thiết kế
  • Quy trình quản lý chất lượng công trình
  • Quy trình tổ chức và quàn lý thi công
  • Tiêu chuẩn về chất lượng công trình
  • Tiêu chuẩn về môi trường
  • Tiêu chuẩn về an toàn