Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Đại hội cổ đông

Hội đồng quản trị:

 • Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Hải Sơn
 • Thành viên: Nguyễn An Vinh
 • Thành viên: Nguyễn Thanh Bình

Ban Tổng giám đốc

 • Giám đốc điều hành: Nguyễn Hải Sơn
 • Giám đốc phụ trách thi công: Nguyễn An Vinh
 • Giám đốc phụ trách kỹ thuật và thiết kế: Nguyễn Thanh Bình

Văn phòng

Các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn

 • Bộ phận quản lý dự án đầu tư
 • Bộ phận thiết kế kỹ thuật
 • Bộ phận thi công công trình
 • Bộ phận giám sát chất lượng
 • Bộ phận dịch vụ

Các đơn vị thi công:

 • Đội thi công 01
 • Đội thi công 02
 • Đội thi công 03